مقالات فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، دوره 13، شماره 2