سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی روز پنجشنبه، 21 مرداد، 1395 در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1395
شناسه ملی این کنفرانس: CCASD03

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

محور اول :
تغيير اقليم ، تهديد يا فرصت؟

نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم
علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم
مدل هاي تعيين اثرات تغيير اقليم
مدل هاي پيش بيني تغيير اقليم
شناخت سامانه تغيير اقليم
روند يابي شرايط جوي و پديده تغيير اقليم
اقدامات جهاني در قبال تغيير اقليم
سنجش از دور و تغيير اقليم
 
محور دوم:
اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني
اثرات تغيير اقليم برجنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي
اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست
توسعه پايدار كشاورزي مبتني بر تغيير اقليم
پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم
تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي

محور سوم :
اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات
سازو كارهاي كاهش گازهاي كربن و متان
گرمايش زمين و تغيير اقليم
تغيير اقليم وترسيب كربن
قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم
 تغيير اقليم و چالش منابع آب
تغيير اقليم و مديريت ريزگرده ها

محور چهارم :
 مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم
اثرات تغيير اقليم در پديده خشكي و خشكسالي
اثرات تغيير اقليم در حال و آينده
اثرات اقتصادي اجتماعي تغيير اقليم
نقش و جايگاه انجمن هاي مردم نهاد در كاهش اثرات تغيير اقليم
تغيير اقليم و رسالت آموزش ، ترويح، و رسانه هاي عمومي 
هيدرو اقليم

محور پنجم: (كشاورزي)
 مهندسي زراعت با مديريت منابع آب و مقابله با تنش هاي محيطي
 مهندسي باغداري با مديريت منابع آب و مقابله با تنش هاي محيطي 
روش هاي نوين مهندسي بهره وري از منابع آب
سيستم ها و روش هاي نوين آبياري در مهندسي كشاورزي و باغباني
مديريت جامع منابع آب در حوزه ها
سيستم هاي كم آبياري درمهندسي زراعت و باغباني
مديريت اراضي زراعي و باغي در فصول گرم و خشك
 معرفي گونه هاي مقاوم به مناطق گرم و كم آب
ديم كاري ومهندسي مديريت اراضي زراعي و باغي در خشكسالي
مديريت خشكسالي و مقابله با خشكي
روش هاي كاهش سطح تبخير
حفظ و نگهداري آب و مقابله با بحران كم آبي
روش هاي افزايش راندمان و بهروري آب در شرايط خشكي

 محور ششم: (منابع طبيعي)
روش هاي مهندسي منابع طبيعي در بهره برداري از  جنگلها
روش هاي مهندسي منابع طبيعي در بهره برداري از مراتع
مهندسي مديريت حوزه هاي آبخيز و آبخيزداري
 مهندسي مديريت مناطق بياباني و بيابان زدائي 
 مهندسي مديريت بهره وري از طبيعت و گردشگري
مديريت منابع اراضي و مدل سازي
ترويج ، آموزش و مشاركت مردمي  

 

درج در تقویم: 26 خرداد 1395 - تعداد مشاهده 4463 بار