مقالات مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی، دوره 9، شماره 36