دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

Journal of Applied Health Studied in Sport Physiology

این مجله با دریافت پروانه انتشار با شماره ثبت ۹۳/۱۱۰۸۸ در مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت خود را با انتشار اولین شماره (پاییز و زمستان ۱۳۹۳) در هر دو قالب چاپی و الکترونیک با عنوان "مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی" و توالی انتشار دوفصلنامه آغاز نمود. این مجله در ادامه فعالیت خود، بعد از شماره پاییز و زمستان ۱۳۹۴ با مجوز شماره ۷۳۴۰۶ سامانه جامع رسانه های کشور، به این عنوان"مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش" تغییر نام یافت و فقط به صورت الکترونیکی منتشر می شود و در بانک‌های اطلاعاتی ذیل نمایه شده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات