مقالات مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری، دوره 6، شماره 3