مجله ایوان خشت خانه

Eyvan Khesht Khane Journal

مجله ایوان خشت خانه، مجله ای علمی در زمینه معماری، شهرسازی و هنر می باشد. هدف از انتشار مجله ارایه نتایج پژوهش ها و تجربه های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه های معماری، شهرسازی و هنر است. در این راستا تلاش گردیده است زمینه ای برای تبادل نظریات جدید، دستاوردهای طرح های تحقیقاتی و یافته های علمی برای متخصصین، پژوهشگران و دانش پژوهان این عرصه فراهم گردد. نوشتار های پژوهشی، تحلیلی، گزارش های علمی در زمینه های معماری، شهرسازی و هنر به منظور اعتلا، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه حرفه ای و دانشگاهی برای درج در مجله پذیرفته می شود.

این مجله در حال حاضر به صورت ماهنامه منتشر می گردد. صاحب امتیاز این مجله خانه میراث خشت و فیروزه صفاهان می باشد.