مقالات فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 7، شماره 1