فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی

Journal of Economic Geography Research

فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی با نام قبلی (فصلنامه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی )توسط دانشگاه زنجان منتشر می شود.

حوزه‌های پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی از قبیل: مکان یابی فعالیت‌های اقتصادی، مطالعه جغرافیای مکان‌ها، شبکه‌ها و جریان‌های اقتصادی، مطالعه جغرافیای نابرابری، مطالعه شکل‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و اثرات آن در جوامع انسانی، اقتصاد حمل و نقل شهری و روستایی، سایر موضوعات مرتبط

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات