دو فصلنامه موعود پژوهی

نشریه تخصصی موعود پژوهی در تاریخ۱۳۹۷.۱۱.۲۹ به شماره ثبت ۸۴۷۱۱ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.

دو فصلنامه موعود پژوهی در پی آن است که اندیشه های علمی دانش پژوهان و فرهیختگان را پیرامون موضوع مهدویت و مسائل مربوط به آن منتشر نماید.