ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
25
مهر

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب روز شنبه، 25 مهر، 1394 لغایت یکشنبه، 26 مهر، 1394 توسط شركت همايش فرازان كاراهيوا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: CEWE01
حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی
برگزار کننده: شركت همايش فرازان كاراهيوا و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهاي كنفرانس
 
آبياري و زهكشي
•    شيوه هاي ارتقاي بهره وري مصرف آب در شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي
•    شيوه هاي ارتقاي بهره وري آب در اراضي كشاورزي فارياب، كم‌‌آب و ديم
•    شيوه هاي ارتقاي بهره وري آب آبياري در شرايط شوري آب و خاك
•    راهكارهاي افزايش بهرهوري آب آبياري در شرايط غير استاندارد توليد محصول
•    افزايش بهره وري مصرف آب در روش‌هاي مختلف آبياري
•    روش‌هاي مناسب برنامه‌ريزي آبياري براي الگوهاي مناسب كشت
•    مديريت يك‌پارچه سامانه آب، خاك و گياه
•    مديريت آبياري با آب هاي غيرمتعارف و فاضلاب هاي تصفيه شده
•    نقش ارزيابي شبكه هاي آبياري و زهكشي در افزايش بهره وري مصرف آب
•    بهينه سازي مصرف، تخصيص منابع آب و الگوي كشت با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي
•    نقش استفاده از زهكشي كنترل شده و زهكشي زيستي در افزايش بهره وري مصرف آب
•    بهينه‌سازي عمليات طراحي و اجراي زهكشي با هدف افزايش بهره وري مصرف آب
•    مديريت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي
•    نظام هاي بهره برداري و تشكل هاي آب بران
 
 
هيدروليك و سازه هاي آبي 
•    راهكارهاي بهره برداري بهينه از سازه هاي آبي با رويكرد افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك محيطهاي متخلخل در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك رسوب و رودخانه در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك محيط زيستي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    كاربرد مدل هاي عددي (هيدروانفورماتيك و هيدروليك محاسباتي)، آزمايشگاهي و فيزيكي در طراحي و ارزيابي سازه هاي آبي
•    روش هاي زمين شناسي مهندسي و تكتونيك سد و سازه هاي آبي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    استفاده از تجهيزات و روشهاي اندازهگيري در هيدروليك براي افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    نقش مطالعات اقتصادي و اجتماعي در طراحي سازههاي آبي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    پدافند غيرعامل و مديريت بحران در سازه هاي آبي
•    كاربرد مواد و مصالح نوين در سازه هاي آبي 
•    مطالعات مرتبط با سازههاي تاريخي آب
 
 
هيدرولوژي و مديريت منابع آب
•    مديريت منابع آب بر مبناي تغيير اقليم
•    مديريت جامع منابع آب با رويكرد توسعه پايدار
•    ارزيابي رويكردهاي مديريتي بر بيلان هيدرولوژيك حوضه هاي آبريز
•    تعيين و ارزيابي پارامترهاي بيلان هيدرولوژيك
•    مديريت عرضه و تقاضاي آب
•    مديريت سيلاب و سامانه هاي هشدار سيل
•    كاربري اراضي در هيدرولوژي حوضه هاي آبريز
•    راهكارهاي استفاده پايدار از منابع آب در توليد محصولات كشاورزي
•    نقش كاربرد مدل سازي هيدرولوژيكي حوزه هاي آبريز در افزايش بهره وري مصرف آب
•    توسعه و كاربرد سيستم هاي پشتيباني در تصميمگيري در مديريت منابع آب
•    جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در مديريت منابع آب 
 
 
آب و فاضلاب و محيط زيست
•    راهكارهاي افزايش بهرهوري در طراحي، اجرا و بهرهبرداري تاسيسات آب و فاضلاب
•    مديريت بهينه كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني
•    ملاحظات اكولوژيك و محيط زيستي در طرح هاي مهندسي آب
•    شناسايي، پايش و كنترل منابع آلاينده در آب هاي سطحي و زيرزميني
•    نقش مديريت آلودگي آب و محيط زيست در افزايش شاخص هاي بهداشت و سلامت جامعه
•    شناسايي، پايش و كنترل منابع آلاينده ناشي از فعاليت هاي كشاورزي
•    مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
•    نقش كاربرد مدل سازي انتشار آلاينده ها در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
•    پدافند غيرعامل و مديريت بحران سامانه آب و فاضلاب
•    كاربرد علوم سبز (علوم توسعه پايدار، گرمايش جهاني، تغيير اقليم و ...) در افزايش بهرهوري مصرف آب
•    نقش فناوري محيط زيستي در افزايش بهره وري مصرف آب
•    مطالعات محيط زيستي به قصد صدور مجوزهاي لازم و تجاري سازي
 
 
مديريت يكپارچه حوضه هاي آبخيز
•    بهره برداري پايدار از منابع آب زيرزميني
•    راهكارهاي مديريتي براي مقابله با فرسايش خاك، رسوب و سيل
•    آبخيزداري و روشهاي نوين استحصال آب
•    تغذيه مصنوعي و حفاظت از آبخوان ها
•    تغيير اقليم و مديريت حوضههاي آبخيز
•    ارزيابي فني و محيط زيستي عملكرد پروژههاي آبخيزداري و آبخوان داري
•    مدل سازي و روش هاي نوين در مديريت منابع آب، خاك و گياه در آبخيزها
•    مديريت جامع حوضه آبخيز با تاكيد بر مسائل فني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تبادلات بين حوضه¬اي
 
 
فناوري هاي نوين در مهندسي آب
•    كاربرد فناوري نانو در افزايش بهره وري آب
•    خودكارسازي سامانه هاي مهندسي آب با هدف افزايش بهرهوري مصرف آب
•    استفاده از GIS و RS در مهندسي آب با هدف افزايش بهرهوري مصرف آب
•    توسعه و كاربرد مدلهاي شبيهسازي و بهينه سازي در مهندسي آّب و كاربر‌دوست كردن آنها
•    مدلسازي معكوس و تبديلات فيزيكي و رياضي در مهندسي آب
•    استفاده از فرآيندهاي فيزيكوشيمايي در مهندسي آب براي افزايش بهرهوري آب
•    استفاده از مهندسي كنترل و كاربرد ابزار دقيق با هدف افزايش بهرهوري مصرف آب
•    امكان سنجي كاربرد فناوري تلهمتريك در مهندسي آب
•    كاربرد فناوري هاي نوين در تاسيسات آب و فاضلاب
 
 
مباحث قانوني، سياسي و اجتماعي در مهندسي آب
•    ارزيابي اقتصادي توليد محصول در محيط‌هاي فارياب، كم‌‌آب و ديم با هدف افزايش بهرهوري مصرف آب
•    تحليل اقتصادي كاربرد روش هاي آبياري براي‌ افزايش بهره وري مصرف آب
•    توليد محصولات استراتژيك و بهره وري مصرف آب
•    ارزش اقتصادي ملاحظات محيط زيستي در طرح هاي مهندسي آب
•    اقتصاد و استفاده پايدار از منابع آب
•    هزينه هاي اقتصادي فرسايش خاك، آلودگي منابع آب و تغيير اقليم در مقياس حوضه هاي آبريز
•    كارآفريني، تجاري سازي و توليد اشتغال در مهندسي آب
•    سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهره وري مصرف آب در كشاورزي
•    مزيت هاي نسبي و رقابتي در محيط هاي توليد محصول يراي افزايش بهره وري مصرف آب
•    مسايل اقتصادي – اجتماعي، حقوق و قوانين آب
•    نقش بازار آب، تجارت آب مجازي و سياستگذاري در افزايش بهره وري مصرف آب
•    اقتصادي نمودن عرضه و تقاضا در مهندسي آب با محور تجاري سازي
 
 
مهندسي رودخانه
•    مطالعات ميداني هيدروليك رسوب در رودخانه
•    مطالعات ميداني سيلاب در رودخانه
•    مطالعات آزمايشگاهي در مهندسي رودخانه
•    مطالعات عددي در مهندسي رودخانه
•    مطالعات مرتبط با رودخانه هاي مرزي
•    مطالعات محيط زيستي رودخانه
•    سازه هاي آبي مرتبط با مهندسي رودخانه

 

درج در تقویم: 26 آذر 1393 - تعداد مشاهده 18348 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
25 مهر 1394 تا 26 مهر 1394
مهلت ارسال اصل مقالات:
15 شهریور 1394
تاریخ اعلام داوری مقالات:
1 مهر 1394
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
8 مهر 1394

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

شركت همايش فرازان كاراهيوا
پشتیبانی