دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

2nd National Contracting Development Congress in Oil Industry

دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت روز یکشنبه، 29 بهمن، 1391 لغایت دوشنبه، 30 بهمن، 1391 توسط وزارت نفت در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1391
شناسه ملی این کنفرانس: NICPC02

توضیحات کنفرانس

اهداف كنگره:
 
- استفاده از حداكثر توان علمي- پژوهشي، فني و  عملياتي، از طريق گردآوري، تحليل، تلخيص و طبقه بندي آراء و نظريات، و راهكارهاي ارائه شده توسط خبرگان، مديران و كارشناسان به منظور بررسي مسائل و مشكلات پيش روي توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت ايران.
- تببين نقش و جايگاه مشاوران وپيمانكاران در ساختار اقتصاد مقاومتي
- بهره‌مندي از جديدترين نقطه نظرات، تجربيات، دستاوردها و توانمندي‌هاي نهادهاي علمي- پژوهشي و عملياتي، و توسعه تعاملات و ارتباط نظام‌مند با آن ها به منظور كمك به توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت ايران.
- كمك به بررسي نقش و جايگاه مشاوران، سازندگان و پيمانكاران در دستيابي به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه كشور در حوزه نفت و گاز.
- كمك به بررسي و بازنگري تكنولوژي ها و نگرش هاي موجود در اين زمينه، و تلاش در راستاي معرفي تكنولوژي هاي نوين و راهكارهاي بكارگيري و بومي سازي آن ها.
- تلاش در راستاي فراهم آوردن زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز به منظور توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت با تفكر راهبردي و نگرش سيستمي و كل نگر.
- انتقال تجارب و آموخته ها و به اشتراك گذاشتن مهارت ها و دانش فني و مديريتي شركت هاي پيمانكار در صنعت نفت
 


محورهاي كنگره:
 

چگونگي تعيين و تائيد مهندسين مشاور و  پيمانكاران
 
- شيوه ها و راهبردهاي ارزيابي و تعيين رتبه و رشته تخصصي پيمانكاران و مهندسين مشاور
- فرآيند تاييد پيمانكاران و مهندسين مشاور
- طبقه بندي پيمانكاران و مهندسين مشاور
- پيش ارزيابي پيمانكاران و مهندسين مشاور براي مناقصات
- ارزيابي قانون مناقصات
 
 
 
مباحث حقوقي و قراردادها

 
- چگونگي مديريت قراردادها ي بالادستي نفت و گاز قبل از مذاكرات، در طول مدت قرارداد و در زمان نتيجه گيري
- شرايط قراردادهاي نفت و گاز
- انواع قراردادهاي قابل تنظيم
- حل اختلافات و داوري
 
 
 
تامين منابع مالي پروژه ها
 
- وضعيت بازار داخلي سرمايه و نقش بانكها و نظام بانكداري در توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- نقش بانك ها و موسسات سرمايه گذاري در تامين مالي پروژه هاي صنعت نفت
- روشهاي مختلف تامين منابع مالي
- جذب سرمايه در سالهاي اخير، با توجه به شرايط كشور
- جذب بسته هاي سرمايه گذاري براي توسعه ميادين كوچك نفت و گاز
 
 
 
بومي سازي ساخت و تامين قطعات و تجهيزات و توسعه فنآوري
 
- ظرفيتهاي سازندگان داخلي در اجراي پروژه هاي صنعت نفت
- چالش ها، الزامات و موانع تامين تجهيزات لازم پروژه ها و بومي سازي
- نقش پيمانكاران در توليد و انتقال تكنولوژي و استفاده از فناوريهاي نوين
- بررسي تجربه بومي سازي در ساير كشورها
- بومي سازي و نقش آن در اقتصاد كشور در افق 1404
- نقش دولت در بومي سازي و مديريت آن
- راهكارهاي صدور خدمات فني و مهندسي
- بررسي تعاملات كارفرمايان، پيمانكاران و سازندگان و نقش آن در بومي سازي
 
 
 
مديريت پروژه
 
- الگوي برتر ساختار شركت هاي پيمانكاري
-  مديريت سبد پروژه ها در نظام پيمانكاري در صنعت نفت
-  مديريت پروژه ها در شرايط بحراني
-  نقش شركت هاي ناظر در بهبود كيفيت پروژه در نظام پيمانكاري
-  سيستمهاي ارزيابي عملكرد پيمانكاران
 
 
 
بيمه و مديريت ريسك
 
- چگونگي مديريت ريسك در نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- تقسيم ريسك در قراردادهاي پيمانكاري و نقش كارفرمايان
- فرصت ها و چالشهاي بيمه در نظام پيمانكاري صنعت نفت
- تحولات بيمه در رايطه با نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- بررسي راهكارهاي ارتقاء سطح امنيت سرمايه گذاري و پشتيباني از سرمايه گذاري هاي ريسك پذير
 
 
 
مباحث عمومي
 
- راهكارهاي شكل گيري، توسعه و گسترش پيمان ها و همكاري هاي فرا ملي در جهت توسعه نظام پيمانكاري در ايران
- رقابت پذيري در صنعت پيمانكاري، فرصت ها و تهديدها، نقاط ضعف و قدرت
- تجارب منطقه اي و جهاني در توسعه نظام پيمانكاري
- استانداردها و استانداردسازي در صنعت پيمانكاري
- فرصتها  و چالشهاي پيش روي شركتهاي پيمانكاري در صنعت نفت با نگاه به اصل 44 قانون اساسي
- تحريمهاي بين المللي و نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- موانع و راهكارهاي حضور شركتهاي پيمانكاري بين المللي در صنعت نفت
- بهداشت،ايمني و محيط زيست در نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- نقش و اهميت آموزش در توسعه نظام پيمانكاري صنعت نفت
- استفاده از تجربيات شركتهاي بين المللي در توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- اهميت اجراي استانداردها و مقررات به عنوان عوامل تعيين كننده در مسير توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- ادغام و هم افزايي توانمندي شركتهاي پيمانكاري در نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- استراتژيهايي جهت غلبه بر چالشهاي ناشي از تحريم و تهديد بيگانگان به منظور توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- نقش رقابت در نظام پيمانكاري در افزايش كيفيت پروژه ها
- چالشهاي برقراري تعاملات پيمانكاري موثر و سازنده با كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده انرژي
- تنظيم روابط پيمانكار/كارفرما/تامين كننده

-فرصت ها و چالش هاي نظام پيمانكاري در صنايع بالادستي نفت
-فرصت ها و چالش هاي نظام پيمانكاري در صنايع پايين دستي با نگاه ويژه به صنعت پالايشي كشور
-فرصت ها و چالش هاي توسعه نظام پيمانكاري در پروژه هاي شركت ملي گاز ايران
-برنامه هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در ساختار نظام پيمانكاري براي حداكثر سازي ارزش افزوده حاصل از نفت خام
 


درج در تقویم: 23 بهمن 1391 - تعداد مشاهده 7741 بار