مقالات مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، دوره 26، شماره 2