مقالات مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، دوره 20، شماره 1