همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری

همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری روز سه شنبه، 28 اردیبهشت، 1389 لغایت چهارشنبه، 29 اردیبهشت، 1389 توسط انجمن حقوق پزشکی ایران, انجمن علمي حقوق پزشكي ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1389
شناسه ملی این کنفرانس: BIOLAW01

توضیحات کنفرانس

كميته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زيست فناوري و انجمن علمي حقوق پزشكي در نظر دارند همايش ملي حقوق و اخلاق در زيست فناوري را در 29 و 28 ارديبهشت ماه 1389 برگزار نمايند. محورهاي اين همايش عبارتند از: ايمني زيستي، مهندسي ژنتيك و استاندارد. از اينرو به منظور بررسي ابعاد حقوقي و اخلاقي هر يك از محورهاي تعيين شده براي همايش به شرح ذيل، از كليه صاحبنظران، پژوهشگران، دانشجويان، انديشمندان و فعالان عرصه حقوق زيست فناوري جهت همكاري، مشاركت و ارائه مقاله دعوت بعمل مي آيد . اهداف : · فراهم نمودن امكان هم انديشي ميان صاحبنظران حقوق، اخلاق و استاندارد در زيست فناوري و ايجاد و تحكيم تعامل ميان آنها · فرهنگ سازي و تعميق دانش حقوق زيست فناوري و اخلاق زيستي در كشور · طرح موضوعات نوين، جهت دهي به تحقيقات، شناسايي اولويت هاي تحقيقاتي و زيرساختارهاي مورد نياز در زمينه هاي حقوق زيست فناوري، اخلاق زيستي و استاندارد هاي زيست فناوري محورهاي همايش : •ايمني زيستي •مهندسي ژنتيك •استانداردهاي زيست فناوري موضوعات قابل بررسي : 1- ظرفيت هاي قانوني در عرصه هاي ايمني زيستي و مالكيت فكري در زيست فناوري 2- طرق تضمين "حق بر سلامت" در ايمني زيستي 3- اصل "محرمانگي" در نحوه رها سازي و موضوع "شرايط اضطراري" در ايمني زيستي 4- مكانيزم داوري در خصوص رسيدگي به شكايات ناظر بر تخلفات ايمني زيستي 5- سياست قضايي و كيفري براي تخلفات و جرايم مربوط به مهندسي ژنتيك 6- تضمينات حقوقي و اخلاقي پژوهشگران و كاربران در عرصه مهندسي ژنتيك 7- مسئوليت پذيري و جبران خسارت در مهندسي ژنتيك 8- پروتكل كارتاهنا، تجارت و حمل و نقل محصولات تراريخته 9- برچسب گذاري محصولات تراريخته و حقوق مصرف كننده 10- حقوق محيط زيست و حفاظت از تنوع زيستي 11- تجاري سازي دستاوردهاي زيست فناوري و حقوق رقابتي 12- حقوق مالكيت فكري و ثبت اختراعات در زيست فناوري 13- موازين بين المللي حقوق زيست فناوري، اخلاق زيستي و مطالعات تطبيقي 14- حقوق و اخلاق زيستي در سند ملي زيست فناوري، سياست هاي كلي نظام،‌ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برنامه هاي توسعه 15- چالشهاي حقوقي و اخلاقي تحقيقات پيرامون اعضاء و عناصر متشكله بدن انسان 16- استاندارد هاي مورد نياز براي محصولات، تجهيزات، تاسيسات، روش ها و فرايند هاي مهندسي ژنتيك 17- مهندسي ژنتيك و چالش هاي فقهي، حقوقي و اخلاقي آن
درج در تقویم: 8 اردیبهشت 1389 - تعداد مشاهده 4103 بار