مقالات مجله مراقبت مبتنی بر شواهد، دوره 4، شماره 4