مقالات فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 3، شماره 4