مقالات فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان، دوره 14، شماره 3