مقالات فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی، دوره 7، شماره 4