کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران

کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران روز شنبه، 16 آذر، 1387 لغایت یکشنبه، 17 آذر، 1387 توسط پژوهشكده مهندسي وزارت جهاد كشاورزي, سازمان پدافند غيرعامل در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: PDCONFERENCE01

توضیحات کنفرانس

اهداف برگزاري كنفرانس:
- شناسايي اهداف تهديدات زيستي در حوزه جهاد كشاورزي
- شناخت انواع تهديدات زيستي در حوزه جهاد كشاورزي
- تحقق اقدامات مقابله با تهديدات زيستي در حوزه جهاد كشاورزي
- كسب اطلاع از وضعيت و پتانسيلهاي موجود در وزارت جهادكشاورزي
- آگاه شدن از ايده­هاي صاحب­نظران ،در زمينه تهديدات عليه امنيت غذايي و كشاورزي
- تبادل اطلاعات بخش­هاي مختلف مربوط براي مقابله با تهديدات زيستي
- بررسي بيماريهاي انساني و دامي مشترك، و بيماري­هاي با منشاء آلودگي غذايي
- شناخت ويژگيهاي بيماريهاي گياهي و دامي مورد استفاده در تهديدات زيستي
- امنيت اقتصادي و غذايي
- حفظ سلامت و بهداشت عمومي


محور‌هاي كنفرانس
الف - شناخت موضوعي امنيت زيستي در بخش هاي مختلف كشاورزي
- معرفي مهم ترين عوامل عمدي خطرناك براي دامها وگياهان كشور
1-تهديدات زيستي ،هسته اي، شيميايي و پرتوي
2-اثرات سلاح هاي كشتار جمعي در حوزه كشاورزي و نحوه پيشگيري و مقابله
- راه هاي ورود عوامل بيماري زا به كشور
- مصاديق دفاع در برابر تهديدات عمدي زيستي در بخش كشاورزي
1-حفاظت از فرآورده هاي گياهي ، دامي و صنايع تبديلي مرتبط در برابر تهديدات زيستي
2-شناسايي نقاط آسيب پذير در مقابله با حملات زيستي بر روي دام و گياه
3-معرفي انواع تهديدات خصمانه در حوزه كشاورزي ايران ( مثلاً با استفاده از گياهان ، حيوانات و عوامل زيستي)
4-چگونگي رفع ويا كاهش تهديد از كلكسيون هاي كشت ، هرباريوم ها ، بانك هاي ژن، پايگاه هاي اطلاع رساني و كتابخانه هاي مركزي مرجع
- امنيت زيستي در توليد محصولات زراعي و باغي
1-نقش و اهميت توليد نهال و بذور با عملكرد بالا، سازگار و مقاوم به منظور جلوگيري از قحطي در زمان جنگ و تحريم
- امنيت زيستي در پرورش و توليد دام ، طيور و آبزيان
1-نقش و اهميت توليد ات دامي با عملكرد بالا، سازگار و مقاوم به منظور جلوگيري از قحطي در زمان جنگ و تحريم
- امنيت زيستي و بيماري هاي نوپديد و باز پديد
- اهميت باقيمانده هاي دارويي در بيو تروريسم
- امنيت زيستي، ايمني زيستي و تنوع زيستي
- امنيت زيستي و افزايش توان دفاعي كشور
- امنيت زيستي در حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي
- امنيت زيستي در حفاظت و بهره برداري از ذخاير ژنتيكي و حقوق ملي ناشي از آن
- آمايش سرزمين مراكز توليد ، نگهداري، فرآوري و درماني دام ها و گياهان كشور

ب - امنيت زيستي و توسعه اقتصادي
- نقش امنيت و سلامت غذايي در توسعه
- امنيت زيستي و توسعه كشاورزي
- تهديدات اقتصادي محسوس و نا محسوس در حوزه دامي و گياهي

پ - راههاي مقابله با تهديدات امنيت زيستي در كشاورزي
-واكنش سريع و مديريت بحران امنيت زيستي
-تشخيص سريع آفات وبيمارگرهاي دامي و گياهي ونيز واكنش سريع در برابر حملات زيستي
1- نقش شبكه هاي ارتباطي نوين و آموزش
2- نقش زيست فناوري در توليد و تشخيص عوامل زيستي خطرناك
-آسيب شناسي سيستم موجود ،تأمين امنيت زيستي در كشور
1- نقش و اهميت گياهان به عنوان استتار كننده مراكز حساس
2- بهره برداري از حيوانات در پدافند غير عامل و امنيت زيستي
-مديريت رديابي ، مواجهه ، ترميم و باز سازي در بيو تروريسم
-روش هاي نوين تشخيص سريع
1- نقش و اهميت گياهان به عنوان مين ياب و موانع پيش روي دشمن
-سيستم جمع آوري اطلاعات و پيش آگاهي ، طبقه بندي و بايگاني
-سيستم پايش و قرنطينه
1-نقش قرنطينه هاي گياهي و دامي در كاهش تهديدات زيستي
-نقش واردات در بيماري هاي نو پديد و باز پديد
-آموزش امنيت زيستي در كشور

درج در تقویم: 17 تیر 1387 - تعداد مشاهده 8402 بار