مقالات دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی، دوره 14، شماره 53