مقالات دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی، دوره 5، شماره 13