مقالات مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی، دوره 6، شماره 1