مقالات فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 3، شماره 2