مقالات فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 4، شماره 2