مقالات فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دوره 4، شماره 15