مقالات فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، دوره 2، شماره 5