مقالات دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد، دوره 26، شماره 1