مقالات مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، دوره 2، شماره 5