مقالات دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، دوره 4، شماره 2