کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2764 مقالهکل صفحات: 28919درصد اصل مقالات: 98%کل استنادات: 707کل دریافت مقالات: 25648کل نمایش مقالات: 2343720متوسط استناد مقاله: 25.58کل نویسندگان: 8333
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

روز برگزاری: 1 شهریور 1385استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1390مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
پژوهشگران ارائه کننده: 156
تعداد کل مقالات: 60
تعداد کل صفحات: 729
تعداد مقاله کامل: 60
تعداد نمایش مقالات: 83124
تعداد دریافت مقاله: 677
تعداد ارجاعات: 29

پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

روز برگزاری: 6 شهریور 1387استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1387مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
پژوهشگران ارائه کننده: 955
تعداد کل مقالات: 321
تعداد کل صفحات: 3164
تعداد مقاله کامل: 319
تعداد نمایش مقالات: 682656
تعداد دریافت مقاله: 6291
تعداد ارجاعات: 300

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

روز برگزاری: 24 شهریور 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1391مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
پژوهشگران ارائه کننده: 1000
تعداد کل مقالات: 329
تعداد کل صفحات: 3590
تعداد مقاله کامل: 329
تعداد نمایش مقالات: 342596
تعداد دریافت مقاله: 3640
تعداد ارجاعات: 213
مقالات برتر ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون: (تعداد دریافت)

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

روز برگزاری: 14 شهریور 1391استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1391مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
پژوهشگران ارائه کننده: 1243
تعداد کل مقالات: 404
تعداد کل صفحات: 2967
تعداد مقاله کامل: 399
تعداد نمایش مقالات: 446017
تعداد دریافت مقاله: 5178
تعداد ارجاعات: 101

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

روز برگزاری: 9 بهمن 1392استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1368
تعداد کل مقالات: 438
تعداد کل صفحات: 5234
تعداد مقاله کامل: 438
تعداد نمایش مقالات: 352093
تعداد دریافت مقاله: 4170
تعداد ارجاعات: 64

دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

روز برگزاری: 9 شهریور 1395استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 899
تعداد کل مقالات: 309
تعداد کل صفحات: 3746
تعداد مقاله کامل: 309
تعداد نمایش مقالات: 158510
تعداد دریافت مقاله: 2486
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

روز برگزاری: 12 شهریور 1397استان: همدانشهر: همدانبرگزار کننده: انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران دانشگاه بوعلی سینا تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 811
تعداد کل مقالات: 281
تعداد کل صفحات: 2336
تعداد مقاله کامل: 275
تعداد نمایش مقالات: 125885
تعداد دریافت مقاله: 1802
تعداد ارجاعات: 0

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

روز برگزاری: 16 بهمن 1398استان: خوزستانشهر: اهوازبرگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نمایه سازی: 7 فروردین 1399مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 778
تعداد کل مقالات: 256
تعداد کل صفحات: 2305
تعداد مقاله کامل: 200
تعداد نمایش مقالات: 122141
تعداد دریافت مقاله: 1077
تعداد ارجاعات: 0

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

روز برگزاری: 24 شهریور 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 489
تعداد کل مقالات: 160
تعداد کل صفحات: 2121
تعداد مقاله کامل: 160
تعداد نمایش مقالات: 20248
تعداد دریافت مقاله: 267
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران: (تعداد دریافت)

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

روز برگزاری: 15 شهریور 1401استان: کرمانشاهشهر: کرمانشاهبرگزار کننده: دانشگاه رازی تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 634
تعداد کل مقالات: 206
تعداد کل صفحات: 2727
تعداد مقاله کامل: 206
تعداد نمایش مقالات: 10450
تعداد دریافت مقاله: 60
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران: (تعداد دریافت)