سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

102

کل صفحات

1014

درصد اصل مقالات

86%

کل استنادات

0

کل دریافت مقالات

1100

کل نمایش مقالات

97317

متوسط استناد مقاله

0.00

کل نویسندگان

180

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1390مجموعه مقالات دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 11
تعداد کل مقالات: 8
تعداد کل صفحات: 89
تعداد مقاله کامل: 8
تعداد نمایش مقالات: 14313
تعداد دریافت مقاله: 212
تعداد ارجاعات: 0

سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

روز برگزاری: 19 مهر 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1392مجموعه مقالات سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 23
تعداد کل مقالات: 18
تعداد کل صفحات: 261
تعداد مقاله کامل: 18
تعداد نمایش مقالات: 37323
تعداد دریافت مقاله: 470
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی

روز برگزاری: 27 بهمن 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی

روز برگزاری: 30 بهمن 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394مجموعه مقالات پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 5
تعداد کل مقالات: 4
تعداد کل صفحات: 28
تعداد مقاله کامل: 4
تعداد نمایش مقالات: 3443
تعداد دریافت مقاله: 42
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی: (تعداد دریافت)

ششمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

روز برگزاری: 29 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 12
تعداد کل مقالات: 7
تعداد کل صفحات: 61
تعداد مقاله کامل: 6
تعداد نمایش مقالات: 5854
تعداد دریافت مقاله: 62
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

روز برگزاری: 28 بهمن 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396مجموعه مقالات هفتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 17
تعداد کل مقالات: 9
تعداد کل صفحات: 88
تعداد مقاله کامل: 7
تعداد نمایش مقالات: 7548
تعداد دریافت مقاله: 56
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی: (تعداد دریافت)

هشتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

روز برگزاری: 29 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397مجموعه مقالات هشتمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 36
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات: 118
تعداد مقاله کامل: 13
تعداد نمایش مقالات: 9981
تعداد دریافت مقاله: 112
تعداد ارجاعات: 0

نهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

روز برگزاری: 2 اسفند 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1398مجموعه مقالات نهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 22
تعداد کل مقالات: 13
تعداد کل صفحات: 120
تعداد مقاله کامل: 11
تعداد نمایش مقالات: 9507
تعداد دریافت مقاله: 80
تعداد ارجاعات: 0

دهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

روز برگزاری: 1 اسفند 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1399مجموعه مقالات دهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 39
تعداد کل مقالات: 17
تعداد کل صفحات: 158
تعداد مقاله کامل: 14
تعداد نمایش مقالات: 8837
تعداد دریافت مقاله: 64
تعداد ارجاعات: 0

دوازدهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

روز برگزاری: 4 اسفند 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی
پژوهشگران ارائه کننده: 15
تعداد کل مقالات: 7
تعداد کل صفحات: 91
تعداد مقاله کامل: 7
تعداد نمایش مقالات: 511
تعداد دریافت مقاله: 2
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی: (تعداد دریافت)