کنفرانس ملی بتن ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1349 مقالهکل صفحات: 14764درصد اصل مقالات: 100%کل استنادات: 463کل دریافت مقالات: 24125کل نمایش مقالات: 1171990متوسط استناد مقاله: 34.32کل نویسندگان: 3613
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 11 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی بتن ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

دومین کنفرانس ملی بتن ایران

روز برگزاری: 15 مهر 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1391مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 221
تعداد کل مقالات: 82
تعداد کل صفحات: 893
تعداد مقاله کامل: 82
تعداد نمایش مقالات: 123748
تعداد دریافت مقاله: 2631
تعداد ارجاعات: 106

سومین کنفرانس ملی بتن ایران

روز برگزاری: 17 مهر 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1390مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 305
تعداد کل مقالات: 118
تعداد کل صفحات: 1217
تعداد مقاله کامل: 118
تعداد نمایش مقالات: 208429
تعداد دریافت مقاله: 4914
تعداد ارجاعات: 70

چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

روز برگزاری: 15 مهر 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1391مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 469
تعداد کل مقالات: 167
تعداد کل صفحات: 1783
تعداد مقاله کامل: 166
تعداد نمایش مقالات: 253045
تعداد دریافت مقاله: 4740
تعداد ارجاعات: 145

پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران

روز برگزاری: 15 مهر 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 543
تعداد کل مقالات: 196
تعداد کل صفحات: 2118
تعداد مقاله کامل: 195
تعداد نمایش مقالات: 190271
تعداد دریافت مقاله: 4149
تعداد ارجاعات: 113

ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران

روز برگزاری: 15 مهر 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 454
تعداد کل مقالات: 175
تعداد کل صفحات: 1881
تعداد مقاله کامل: 175
تعداد نمایش مقالات: 155499
تعداد دریافت مقاله: 3747
تعداد ارجاعات: 27

هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران

روز برگزاری: 15 مهر 1394استان: تهرانشهر: قرچکبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 464
تعداد کل مقالات: 167
تعداد کل صفحات: 1841
تعداد مقاله کامل: 167
تعداد نمایش مقالات: 49128
تعداد دریافت مقاله: 532
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران

روز برگزاری: 15 مهر 1395استان: تهرانشهر: قرچکبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 284
تعداد کل مقالات: 114
تعداد کل صفحات: 1233
تعداد مقاله کامل: 114
تعداد نمایش مقالات: 37682
تعداد دریافت مقاله: 421
تعداد ارجاعات: 2

نهمین کنفرانس ملی بتن

روز برگزاری: 15 مهر 1396استان: تهرانشهر: قرچکبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی بتن
پژوهشگران ارائه کننده: 278
تعداد کل مقالات: 101
تعداد کل صفحات: 964
تعداد مقاله کامل: 101
تعداد نمایش مقالات: 39773
تعداد دریافت مقاله: 711
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نهمین کنفرانس ملی بتن: (تعداد دریافت)

دهمین کنفرانس ملی بتن

روز برگزاری: 15 مهر 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی بتن
پژوهشگران ارائه کننده: 240
تعداد کل مقالات: 94
تعداد کل صفحات: 1183
تعداد مقاله کامل: 94
تعداد نمایش مقالات: 46326
تعداد دریافت مقاله: 1098
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین کنفرانس ملی بتن

روز برگزاری: 14 مهر 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1398مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی بتن
پژوهشگران ارائه کننده: 194
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات: 918
تعداد مقاله کامل: 76
تعداد نمایش مقالات: 44814
تعداد دریافت مقاله: 812
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر یازدهمین کنفرانس ملی بتن: (تعداد دریافت)

دوازدهمین کنفرانس ملی بتن

روز برگزاری: 15 مهر 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن بتن ایران تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1399مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی بتن
پژوهشگران ارائه کننده: 161
تعداد کل مقالات: 58
تعداد کل صفحات: 733
تعداد مقاله کامل: 57
تعداد نمایش مقالات: 23275
تعداد دریافت مقاله: 370
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین کنفرانس ملی بتن: (تعداد دریافت)