همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

141

کل صفحات

2064

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

8

کل دریافت مقالات

2138

کل نمایش مقالات

123894

متوسط استناد مقاله

5.67

کل نویسندگان

360

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

روز برگزاری: 7 اسفند 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1393مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 84
تعداد کل مقالات: 29
تعداد کل صفحات: 411
تعداد مقاله کامل: 29
تعداد نمایش مقالات: 31369
تعداد دریافت مقاله: 574
تعداد ارجاعات: 2
مقالات برتر یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی: (تعداد دریافت)

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

روز برگزاری: 6 اسفند 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 57
تعداد کل مقالات: 22
تعداد کل صفحات: 311
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 19612
تعداد دریافت مقاله: 275
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران: (تعداد دریافت)

سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

روز برگزاری: 28 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 52
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات: 311
تعداد مقاله کامل: 19
تعداد نمایش مقالات: 17845
تعداد دریافت مقاله: 348
تعداد ارجاعات: 4
مقالات برتر سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران: (تعداد دریافت)

چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

روز برگزاری: 17 آذر 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 66
تعداد کل مقالات: 23
تعداد کل صفحات: 421
تعداد مقاله کامل: 23
تعداد نمایش مقالات: 25843
تعداد دریافت مقاله: 630
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران: (تعداد دریافت)

پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

روز برگزاری: 16 اسفند 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 32
تعداد کل مقالات: 13
تعداد کل صفحات: 152
تعداد مقاله کامل: 13
تعداد نمایش مقالات: 13003
تعداد دریافت مقاله: 188
تعداد ارجاعات: 2

شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

روز برگزاری: 1 اسفند 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 10
تعداد کل مقالات: 6
تعداد کل صفحات: 70
تعداد مقاله کامل: 6
تعداد نمایش مقالات: 7857
تعداد دریافت مقاله: 72
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران: (تعداد دریافت)

هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

روز برگزاری: 30 بهمن 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1400مجموعه مقالات هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 36
تعداد کل مقالات: 16
تعداد کل صفحات: 223
تعداد مقاله کامل: 16
تعداد نمایش مقالات: 5962
تعداد دریافت مقاله: 30
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران: (تعداد دریافت)

هجدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی با رویکرد اقلیمی در دوران پسا کرونا

روز برگزاری: 4 اسفند 1400استان: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1401مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی با رویکرد اقلیمی در دوران پسا کرونا
پژوهشگران ارائه کننده: 6
تعداد کل مقالات: 3
تعداد کل صفحات: 44
تعداد مقاله کامل: 3
تعداد نمایش مقالات: 1078
تعداد دریافت مقاله: 15
تعداد ارجاعات: 0

نوزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران با رویکرد تالاب های ایران و تغییرات اقلیمی

روز برگزاری: 3 اسفند 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 7 مرداد 1402مجموعه مقالات نوزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران با رویکرد تالاب های ایران و تغییرات اقلیمی
پژوهشگران ارائه کننده: 17
تعداد کل مقالات: 10
تعداد کل صفحات: 121
تعداد مقاله کامل: 10
تعداد نمایش مقالات: 1325
تعداد دریافت مقاله: 6
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نوزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران با رویکرد تالاب های ایران و تغییرات اقلیمی: (تعداد دریافت)

بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران (با رویکرد اقتصاد سبز- اقتصاد چرخشی)

روز برگزاری: 9 اسفند 1402استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0