همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1277

کل صفحات

11841

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

260

کل دریافت مقالات

18100

کل نمایش مقالات

1476234

متوسط استناد مقاله

20.36

کل نویسندگان

3581

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

روز برگزاری: 19 مهر 1378استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394مجموعه مقالات اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 163
تعداد کل مقالات: 83
تعداد کل صفحات: 973
تعداد مقاله کامل: 83
تعداد نمایش مقالات: 52045
تعداد دریافت مقاله: 376
تعداد ارجاعات: 23

چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

روز برگزاری: 4 اسفند 1384استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384مجموعه مقالات چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 291
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 1215
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 198971
تعداد دریافت مقاله: 2303
تعداد ارجاعات: 11

پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

روز برگزاری: 6 اسفند 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1386مجموعه مقالات پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 513
تعداد کل مقالات: 180
تعداد کل صفحات: 1562
تعداد مقاله کامل: 180
تعداد نمایش مقالات: 387027
تعداد دریافت مقاله: 5012
تعداد ارجاعات: 48
مقالات برتر پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران: (تعداد دریافت)

ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

روز برگزاری: 14 مهر 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1387مجموعه مقالات ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 412
تعداد کل مقالات: 141
تعداد کل صفحات: 1389
تعداد مقاله کامل: 141
تعداد نمایش مقالات: 228397
تعداد دریافت مقاله: 3253
تعداد ارجاعات: 27

هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

روز برگزاری: 15 شهریور 1390استان: سمنانشهر: شاهرودبرگزار کننده: انجمن زمین شناسی مهندسی ایران تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1392مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 910
تعداد کل مقالات: 322
تعداد کل صفحات: 3038
تعداد مقاله کامل: 321
تعداد نمایش مقالات: 258022
تعداد دریافت مقاله: 3116
تعداد ارجاعات: 95

هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

روز برگزاری: 15 آبان 1392استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1392مجموعه مقالات هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 917
تعداد کل مقالات: 306
تعداد کل صفحات: 2541
تعداد مقاله کامل: 305
تعداد نمایش مقالات: 268297
تعداد دریافت مقاله: 2918
تعداد ارجاعات: 56

نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

روز برگزاری: 6 مهر 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه خوارزمی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396مجموعه مقالات نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 375
تعداد کل مقالات: 132
تعداد کل صفحات: 1123
تعداد مقاله کامل: 132
تعداد نمایش مقالات: 83475
تعداد دریافت مقاله: 1122
تعداد ارجاعات: 0