کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1949

کل صفحات

13234

درصد اصل مقالات

86%

کل استنادات

184

کل دریافت مقالات

24553

کل نمایش مقالات

3154940

متوسط استناد مقاله

9.44

کل نویسندگان

4986

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 13 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 6 اسفند 1381استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1386مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 216
تعداد کل مقالات: 89
تعداد کل صفحات: 650
تعداد مقاله کامل: 88
تعداد نمایش مقالات: 157893
تعداد دریافت مقاله: 980
تعداد ارجاعات: 20

نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 28 بهمن 1382استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1386مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 346
تعداد کل مقالات: 140
تعداد کل صفحات: 1183
تعداد مقاله کامل: 140
تعداد نمایش مقالات: 319544
تعداد دریافت مقاله: 2230
تعداد ارجاعات: 25

دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 27 بهمن 1383استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1390مجموعه مقالات دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 631
تعداد کل مقالات: 253
تعداد کل صفحات: 2082
تعداد مقاله کامل: 252
تعداد نمایش مقالات: 323713
تعداد دریافت مقاله: 2869
تعداد ارجاعات: 28

یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 4 بهمن 1384استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1390مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 777
تعداد کل مقالات: 298
تعداد کل صفحات: 1770
تعداد مقاله کامل: 210
تعداد نمایش مقالات: 366806
تعداد دریافت مقاله: 2107
تعداد ارجاعات: 6

دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 1 اسفند 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1386مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 990
تعداد کل مقالات: 380
تعداد کل صفحات: 2491
تعداد مقاله کامل: 334
تعداد نمایش مقالات: 803888
تعداد دریافت مقاله: 3924
تعداد ارجاعات: 15

سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 19 اسفند 1386استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1386مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 745
تعداد کل مقالات: 282
تعداد کل صفحات: 1728
تعداد مقاله کامل: 214
تعداد نمایش مقالات: 580083
تعداد دریافت مقاله: 5616
تعداد ارجاعات: 33

چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 20 اسفند 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1387مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 616
تعداد کل مقالات: 239
تعداد کل صفحات: 1557
تعداد مقاله کامل: 194
تعداد نمایش مقالات: 490125
تعداد دریافت مقاله: 5372
تعداد ارجاعات: 57

نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 13 اسفند 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 12 اسفند 1393استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران

روز برگزاری: 21 اسفند 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
پژوهشگران ارائه کننده: 298
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 884
تعداد مقاله کامل: 118
تعداد نمایش مقالات: 66909
تعداد دریافت مقاله: 1099
تعداد ارجاعات: 0

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 13 اسفند 1399برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400مجموعه مقالات بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 159
تعداد کل مقالات: 66
تعداد کل صفحات: 437
تعداد مقاله کامل: 66
تعداد نمایش مقالات: 29141
تعداد دریافت مقاله: 217
تعداد ارجاعات: 0

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 4 اسفند 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن کامپیوتر ایران تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1401مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 132
تعداد کل مقالات: 50
تعداد کل صفحات: 230
تعداد مقاله کامل: 32
تعداد نمایش مقالات: 10992
تعداد دریافت مقاله: 98
تعداد ارجاعات: 0

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 5 بهمن 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 76
تعداد کل مقالات: 33
تعداد کل صفحات: 222
تعداد مقاله کامل: 32
تعداد نمایش مقالات: 5846
تعداد دریافت مقاله: 41
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران: (تعداد دریافت)