کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2952 مقالهکل صفحات: 27805درصد اصل مقالات: 100%کل استنادات: 1482کل دریافت مقالات: 55350کل نمایش مقالات: 3334720متوسط استناد مقاله: 50.20کل نویسندگان: 7898
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس مدیریت منابع آب ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

روز برگزاری: 26 آبان 1383استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1387مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 184
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 849
تعداد مقاله کامل: 72
تعداد نمایش مقالات: 120770
تعداد دریافت مقاله: 1722
تعداد ارجاعات: 85

دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

روز برگزاری: 3 بهمن 1385استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1385مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 626
تعداد کل مقالات: 256
تعداد کل صفحات: 2073
تعداد مقاله کامل: 256
تعداد نمایش مقالات: 514967
تعداد دریافت مقاله: 8708
تعداد ارجاعات: 274

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

روز برگزاری: 23 مهر 1387استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: دانشگاه تبریز انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1387مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 1525
تعداد کل مقالات: 597
تعداد کل صفحات: 5215
تعداد مقاله کامل: 596
تعداد نمایش مقالات: 1009345
تعداد دریافت مقاله: 15600
تعداد ارجاعات: 585

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

روز برگزاری: 13 اردیبهشت 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1390مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1699
تعداد کل مقالات: 633
تعداد کل صفحات: 6492
تعداد مقاله کامل: 631
تعداد نمایش مقالات: 900709
تعداد دریافت مقاله: 15129
تعداد ارجاعات: 434
مقالات برتر چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

روز برگزاری: 29 بهمن 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1393مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1529
تعداد کل مقالات: 546
تعداد کل صفحات: 5166
تعداد مقاله کامل: 545
تعداد نمایش مقالات: 396799
تعداد دریافت مقاله: 7314
تعداد ارجاعات: 93

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

روز برگزاری: 1 اردیبهشت 1395استان: کردستانشهر: سنندجبرگزار کننده: دانشگاه کردستان تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 838
تعداد کل مقالات: 303
تعداد کل صفحات: 2860
تعداد مقاله کامل: 303
تعداد نمایش مقالات: 197302
تعداد دریافت مقاله: 3967
تعداد ارجاعات: 11

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

روز برگزاری: 5 اردیبهشت 1397استان: یزدشهر: یزدبرگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1041
تعداد کل مقالات: 391
تعداد کل صفحات: 3687
تعداد مقاله کامل: 389
تعداد نمایش مقالات: 151882
تعداد دریافت مقاله: 2313
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

روز برگزاری: 27 بهمن 1399استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 456
تعداد کل مقالات: 154
تعداد کل صفحات: 1463
تعداد مقاله کامل: 153
تعداد نمایش مقالات: 42946
تعداد دریافت مقاله: 597
تعداد ارجاعات: 0