همایش ملی صنایع دریایی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

3410

کل صفحات

32949

درصد اصل مقالات

99%

کل استنادات

541

کل دریافت مقالات

50069

کل نمایش مقالات

3670967

متوسط استناد مقاله

15.87

کل نویسندگان

8667

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 20 دوره ثبت شده از همایش ملی صنایع دریایی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

روز برگزاری: 26 اردیبهشت 1378استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1385مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 47
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 361
تعداد مقاله کامل: 33
تعداد نمایش مقالات: 61866
تعداد دریافت مقاله: 464
تعداد ارجاعات: 15

سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

روز برگزاری: 23 دی 1380استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1384مجموعه مقالات سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 58
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 438
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 67550
تعداد دریافت مقاله: 833
تعداد ارجاعات: 2

چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

روز برگزاری: 9 آبان 1381استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1385مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 92
تعداد کل مقالات: 52
تعداد کل صفحات: 687
تعداد مقاله کامل: 52
تعداد نمایش مقالات: 140246
تعداد دریافت مقاله: 1618
تعداد ارجاعات: 11

ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

روز برگزاری: 9 بهمن 1383استان: هرمزگانشهر: بندرعباسبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1384مجموعه مقالات ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 158
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 677
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 167876
تعداد دریافت مقاله: 2122
تعداد ارجاعات: 26

هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

روز برگزاری: 9 آبان 1385استان: بوشهرشهر: بوشهربرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1384مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 163
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 939
تعداد مقاله کامل: 73
تعداد نمایش مقالات: 170044
تعداد دریافت مقاله: 1755
تعداد ارجاعات: 40

نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

روز برگزاری: 1 آبان 1386استان: مازندرانشهر: نوربرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1386مجموعه مقالات نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 261
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 1498
تعداد مقاله کامل: 113
تعداد نمایش مقالات: 252374
تعداد دریافت مقاله: 3114
تعداد ارجاعات: 65

دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

روز برگزاری: 1 آبان 1387استان: خوزستانشهر: خرمشهربرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1388مجموعه مقالات دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 359
تعداد کل مقالات: 146
تعداد کل صفحات: 1779
تعداد مقاله کامل: 146
تعداد نمایش مقالات: 254095
تعداد دریافت مقاله: 3848
تعداد ارجاعات: 39

یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

روز برگزاری: 19 آبان 1388استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1388مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 572
تعداد کل مقالات: 210
تعداد کل صفحات: 1642
تعداد مقاله کامل: 207
تعداد نمایش مقالات: 340349
تعداد دریافت مقاله: 5189
تعداد ارجاعات: 74

دوازدهمین همایش صنایع دریایی

روز برگزاری: 27 مهر 1389استان: گیلانشهر: بندرانزلیبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 17 شهریور 1389مجموعه مقالات دوازدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 623
تعداد کل مقالات: 233
تعداد کل صفحات: 2049
تعداد مقاله کامل: 229
تعداد نمایش مقالات: 350501
تعداد دریافت مقاله: 5878
تعداد ارجاعات: 84
مقالات برتر دوازدهمین همایش صنایع دریایی: (تعداد دریافت)

سیزدهمین همایش صنایع دریایی

روز برگزاری: 17 آبان 1390استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 5 فروردین 1391مجموعه مقالات سیزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 759
تعداد کل مقالات: 278
تعداد کل صفحات: 2544
تعداد مقاله کامل: 277
تعداد نمایش مقالات: 390375
تعداد دریافت مقاله: 7342
تعداد ارجاعات: 65

چهاردهمین همایش صنایع دریایی

روز برگزاری: 6 دی 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395مجموعه مقالات چهاردهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 642
تعداد کل مقالات: 239
تعداد کل صفحات: 2178
تعداد مقاله کامل: 239
تعداد نمایش مقالات: 148380
تعداد دریافت مقاله: 1522
تعداد ارجاعات: 25

شانزدهمین همایش صنایع دریایی

روز برگزاری: 11 آذر 1393استان: هرمزگانشهر: بندرعباسبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395مجموعه مقالات شانزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 716
تعداد کل مقالات: 262
تعداد کل صفحات: 2349
تعداد مقاله کامل: 260
تعداد نمایش مقالات: 158273
تعداد دریافت مقاله: 1855
تعداد ارجاعات: 13

هفدهمین همایش صنایع دریایی

روز برگزاری: 1 دی 1394استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395مجموعه مقالات هفدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 694
تعداد کل مقالات: 258
تعداد کل صفحات: 2376
تعداد مقاله کامل: 257
تعداد نمایش مقالات: 153808
تعداد دریافت مقاله: 1928
تعداد ارجاعات: 14

نوزدهمین همایش صنایع دریایی

روز برگزاری: 20 آذر 1396برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401مجموعه مقالات نوزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 884
تعداد کل مقالات: 338
تعداد کل صفحات: 3130
تعداد مقاله کامل: 332
تعداد نمایش مقالات: 36020
تعداد دریافت مقاله: 143
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نوزدهمین همایش صنایع دریایی: (تعداد دریافت)

بیستمین همایش صنایع دریایی

روز برگزاری: 21 آذر 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397مجموعه مقالات بیستمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 557
تعداد کل مقالات: 231
تعداد کل صفحات: 2163
تعداد مقاله کامل: 227
تعداد نمایش مقالات: 123960
تعداد دریافت مقاله: 1587
تعداد ارجاعات: 5