کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

954

کل صفحات

12207

درصد اصل مقالات

98%

کل استنادات

490

کل دریافت مقالات

35527

کل نمایش مقالات

1849637

متوسط استناد مقاله

51.36

کل نویسندگان

2229

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 5 اسفند 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1385مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 72
تعداد کل مقالات: 37
تعداد کل صفحات: 597
تعداد مقاله کامل: 37
تعداد نمایش مقالات: 137462
تعداد دریافت مقاله: 2083
تعداد ارجاعات: 33
مقالات برتر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک: (تعداد دریافت)

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 22 آبان 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1386مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 113
تعداد کل مقالات: 57
تعداد کل صفحات: 966
تعداد مقاله کامل: 57
تعداد نمایش مقالات: 220991
تعداد دریافت مقاله: 3514
تعداد ارجاعات: 87
مقالات برتر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 19 آبان 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1387مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 246
تعداد کل مقالات: 109
تعداد کل صفحات: 1402
تعداد مقاله کامل: 108
تعداد نمایش مقالات: 324278
تعداد دریافت مقاله: 5457
تعداد ارجاعات: 81

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 26 دی 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1388مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 281
تعداد کل مقالات: 118
تعداد کل صفحات: 1486
تعداد مقاله کامل: 113
تعداد نمایش مقالات: 301998
تعداد دریافت مقاله: 5420
تعداد ارجاعات: 89

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 19 دی 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1389مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 468
تعداد کل مقالات: 191
تعداد کل صفحات: 2488
تعداد مقاله کامل: 190
تعداد نمایش مقالات: 419128
تعداد دریافت مقاله: 10010
تعداد ارجاعات: 102

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 3 آذر 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 618
تعداد کل مقالات: 249
تعداد کل صفحات: 3418
تعداد مقاله کامل: 247
تعداد نمایش مقالات: 318811
تعداد دریافت مقاله: 7151
تعداد ارجاعات: 98
مقالات برتر دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک: (تعداد دریافت)

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 15 اسفند 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 176
تعداد کل مقالات: 79
تعداد کل صفحات: 742
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 47785
تعداد دریافت مقاله: 732
تعداد ارجاعات: 0

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 28 آبان 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 115
تعداد کل مقالات: 51
تعداد کل صفحات: 518
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 31835
تعداد دریافت مقاله: 438
تعداد ارجاعات: 0

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

روز برگزاری: 28 آبان 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت راهبردی ایران تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1398مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
پژوهشگران ارائه کننده: 140
تعداد کل مقالات: 63
تعداد کل صفحات: 590
تعداد مقاله کامل: 61
تعداد نمایش مقالات: 47349
تعداد دریافت مقاله: 722
تعداد ارجاعات: 0