کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

4427

کل صفحات

43939

درصد اصل مقالات

99%

کل استنادات

713

کل دریافت مقالات

75007

کل نمایش مقالات

5451183

متوسط استناد مقاله

16.11

کل نویسندگان

11168

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 17 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 9 خرداد 1380استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1385مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 64
تعداد کل مقالات: 31
تعداد کل صفحات: 590
تعداد مقاله کامل: 31
تعداد نمایش مقالات: 80421
تعداد دریافت مقاله: 554
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 9 خرداد 1381استان: یزدشهر: یزدبرگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1385مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 92
تعداد کل مقالات: 51
تعداد کل صفحات: 511
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 168295
تعداد دریافت مقاله: 2021
تعداد ارجاعات: 54

سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 23 تیر 1383استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1385مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 223
تعداد کل مقالات: 100
تعداد کل صفحات: 1187
تعداد مقاله کامل: 100
تعداد نمایش مقالات: 253262
تعداد دریافت مقاله: 2498
تعداد ارجاعات: 15
مقالات برتر سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 23 تیر 1384استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1385مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 441
تعداد کل مقالات: 203
تعداد کل صفحات: 2542
تعداد مقاله کامل: 203
تعداد نمایش مقالات: 494743
تعداد دریافت مقاله: 5943
تعداد ارجاعات: 185

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 20 تیر 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1385مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 457
تعداد کل مقالات: 189
تعداد کل صفحات: 2529
تعداد مقاله کامل: 186
تعداد نمایش مقالات: 560010
تعداد دریافت مقاله: 7992
تعداد ارجاعات: 168

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 30 بهمن 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1387مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 547
تعداد کل مقالات: 232
تعداد کل صفحات: 3297
تعداد مقاله کامل: 231
تعداد نمایش مقالات: 554545
تعداد دریافت مقاله: 8167
تعداد ارجاعات: 46

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 14 مهر 1389استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 654
تعداد کل مقالات: 265
تعداد کل صفحات: 2503
تعداد مقاله کامل: 265
تعداد نمایش مقالات: 453526
تعداد دریافت مقاله: 7289
تعداد ارجاعات: 47

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 26 بهمن 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی صنایع ایران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 807
تعداد کل مقالات: 305
تعداد کل صفحات: 2081
تعداد مقاله کامل: 298
تعداد نمایش مقالات: 387887
تعداد دریافت مقاله: 6300
تعداد ارجاعات: 39
مقالات برتر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 1 بهمن 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1391مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1031
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 2799
تعداد مقاله کامل: 374
تعداد نمایش مقالات: 557841
تعداد دریافت مقاله: 9593
تعداد ارجاعات: 83
مقالات برتر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 7 بهمن 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1052
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 2818
تعداد مقاله کامل: 393
تعداد نمایش مقالات: 464956
تعداد دریافت مقاله: 9263
تعداد ارجاعات: 71
مقالات برتر دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 5 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه خوارزمی انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1077
تعداد کل مقالات: 420
تعداد کل صفحات: 4272
تعداد مقاله کامل: 415
تعداد نمایش مقالات: 276098
تعداد دریافت مقاله: 4309
تعداد ارجاعات: 2

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 4 اسفند 1395استان: مازندرانشهر: بابلسربرگزار کننده: دانشگاه علوم و فنون مازندران انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 1013
تعداد کل مقالات: 381
تعداد کل صفحات: 3298
تعداد مقاله کامل: 377
تعداد نمایش مقالات: 207602
تعداد دریافت مقاله: 2518
تعداد ارجاعات: 2
مقالات برتر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 18 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 944
تعداد کل مقالات: 366
تعداد کل صفحات: 4048
تعداد مقاله کامل: 365
تعداد نمایش مقالات: 190401
تعداد دریافت مقاله: 2596
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 3 بهمن 1397استان: یزدشهر: یزدبرگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 861
تعداد کل مقالات: 341
تعداد کل صفحات: 3392
تعداد مقاله کامل: 339
تعداد نمایش مقالات: 184952
تعداد دریافت مقاله: 2770
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 2 بهمن 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه الزهرا انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1399مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 845
تعداد کل مقالات: 332
تعداد کل صفحات: 4124
تعداد مقاله کامل: 332
تعداد نمایش مقالات: 351106
تعداد دریافت مقاله: 1680
تعداد ارجاعات: 0

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 15 بهمن 1399استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1399مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 452
تعداد کل مقالات: 179
تعداد کل صفحات: 1587
تعداد مقاله کامل: 179
تعداد نمایش مقالات: 80315
تعداد دریافت مقاله: 846
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

روز برگزاری: 26 آبان 1400برگزار کننده: انجمن مهندسی صنایع ایران تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1400مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
پژوهشگران ارائه کننده: 608
تعداد کل مقالات: 253
تعداد کل صفحات: 2361
تعداد مقاله کامل: 253
تعداد نمایش مقالات: 185223
تعداد دریافت مقاله: 668
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع: (تعداد دریافت)