کنفرانس بین المللی جامع بحران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1284 مقالهکل صفحات: 10424درصد اصل مقالات: 68%کل استنادات: 330کل دریافت مقالات: 25566کل نمایش مقالات: 1926879متوسط استناد مقاله: 25.70کل نویسندگان: 2843
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی جامع بحران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

روز برگزاری: 24 بهمن 1384استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1384مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
پژوهشگران ارائه کننده: 206
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 1228
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 376733
تعداد دریافت مقاله: 4341
تعداد ارجاعات: 60
مقالات برتر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه: (تعداد دریافت)

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

روز برگزاری: 24 بهمن 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1385مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
پژوهشگران ارائه کننده: 307
تعداد کل مقالات: 147
تعداد کل صفحات: 1595
تعداد مقاله کامل: 141
تعداد نمایش مقالات: 440580
تعداد دریافت مقاله: 5381
تعداد ارجاعات: 121
مقالات برتر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

روز برگزاری: 29 بهمن 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1386مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
پژوهشگران ارائه کننده: 337
تعداد کل مقالات: 173
تعداد کل صفحات: 1441
تعداد مقاله کامل: 127
تعداد نمایش مقالات: 454716
تعداد دریافت مقاله: 5588
تعداد ارجاعات: 104
مقالات برتر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی: (تعداد دریافت)

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی

روز برگزاری: 11 اسفند 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

روز برگزاری: 4 اسفند 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1393مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
پژوهشگران ارائه کننده: 375
تعداد کل مقالات: 159
تعداد کل صفحات: 1505
تعداد مقاله کامل: 119
تعداد نمایش مقالات: 150391
تعداد دریافت مقاله: 3029
تعداد ارجاعات: 22
مقالات برتر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی: (تعداد دریافت)

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

روز برگزاری: 26 بهمن 1393استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
پژوهشگران ارائه کننده: 653
تعداد کل مقالات: 272
تعداد کل صفحات: 1847
تعداد مقاله کامل: 159
تعداد نمایش مقالات: 211005
تعداد دریافت مقاله: 2884
تعداد ارجاعات: 11

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

روز برگزاری: 26 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
پژوهشگران ارائه کننده: 454
تعداد کل مقالات: 195
تعداد کل صفحات: 1269
تعداد مقاله کامل: 97
تعداد نمایش مقالات: 134122
تعداد دریافت مقاله: 1875
تعداد ارجاعات: 12

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

روز برگزاری: 26 بهمن 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1395مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
پژوهشگران ارائه کننده: 511
تعداد کل مقالات: 225
تعداد کل صفحات: 1539
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 159332
تعداد دریافت مقاله: 2468
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران: (تعداد دریافت)