ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
23 آبان 1397

کارگاه آموزشی: اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در تاریخ 23 آبان 1397 توسط آب و فاضلاب ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن آب و فاضلاب ایران در شهر اصفهان استان اصفهان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

برگزار کننده: آب و فاضلاب ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, انجمن آب و فاضلاب ایران

مطالب مورد بحث کارگاه
- ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه
- ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺼﺮف دوﺑﺎره آب در ﺻﺘﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی
- ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در روﺷﻬﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺴﺎب
- ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺪد ﭘﺴﺎب
- ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد آب ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف
- اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎب
- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ
- آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
- ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎب

***

مدرس:آقای دکتر امید امیدبخش

اطلاعات تماس

ایمیل: info@irwwa.ir
تلفن: 03133912742
آدرس: دروازه تهران-میدان دانشگاه-نرسیده به خمینی شهر-دانشگاه صنعتی اصفهان-تالار شیخ بهایی
وبسایت: پایگاه رسمی نشست

برگزار کننده

انجمن آب و فاضلاب ایران

زمان و مکان

تاریخ برگزاری:23 آبان 1397
ساعت برگزاری:14 تا 16
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
محل برگزاری: دروازه تهران-میدان دانشگاه-نرسیده به خمینی شهر-دانشگاه صنعتی اصفهان-تالار شیخ بهایی
درج در سایت: 7 آبان 1397 - تعداد مشاهده 420 بار
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف

به اشتراک گذاری

پشتیبانی