مجله نامه مفید

Mofid letter

مجله نامه مفید توسط دانشگاه مفید در قم منتشر می شده است.

این نشریه که قبلاً به صورت دوفصلنامه بوده است، در حال حاضر منتشر نمی شود.

https://www.magiran.com/magazine/1185