فصلنامه هنر و تمدن شرق

Journal of Art and Civilization of the Orient

فصلنامه هنر و تمدن شرق توسط پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر منتشر و مقاله می پذیرد:

فلسفه ‌هنر، معماری، باستان‌شناسی و تاریخ، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، زبان‌شناسی و تاریخ اسطوره و ادیان