فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در زمستان سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز نمود. انتشار آن به عنوان نشریه علمی دانشگاهی در حوزه ورزش واقعه فرخنده ای بود که در عرصه تحقیقات دانشگاهی ایران رخ داد. در تاسیس، تکوین و دوام این نشریه، استادان بزرگی چون دکتر فرشاد تجاری ، دکتر فریده اشرف گنجوئی ، دکتر اکبر آفرینش خاکی ، دکتر فریدون تندنویس، دکتر علی زارعی، دکتر علی محمد صفانیا، دکتر پریوش نوربخش نقش عمده ای داشتند.

فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش بر اساس کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مورخ ۴۲۷۳۲۶/۸۷  مورخ ۹۰.۱۱.۱۵ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دارای اعتبار علمی- عمومی ، است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات