Evidence Based Care Journal

مجله علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله قصد دارد که از بین مطالعات کمی اصیل، مداخله ای-تحلیلی، کیفی، روشهای ترکیبی و مروری مرتبط با مراقبتهای پرستاری، مامایی و سایر حرفه-های بهداشتی- درمانی، مقالاتی را که مهمترین پیشرفتها در ارتباط با انجام بهترین مراقبت‌های سلامت از مددجو را ارائه می دهند، انتخاب نموده و منتشر نماید. در این میان مقالاتی که معنی، اثرات، علل، نحوه بررسی، پیشگیری، درمان و نتایج مشکلات مرتبط با سلامت را بررسی میکنند، انتخاب می شوند. برای ما قوت مطالعه از نظر روش اجرای مطالعه و کاربرد یافته ها در ارتقا وضعیت مراقبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات