مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Journal of Shahrekord University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (JSKUMS, eISSN: ۲۷۱۷-۰۰۷۱) از بهار ۱۳۷۸ به زبان فارسی و از سال ۱۳۹۸ با امتیاز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به زبان انگلیسی منتشر می شود.

JSKUMS یک فصلنامه با دسترسی رایگان است. این مجله مقالاتی در زمینه های علوم بالینی و پزشکی منتشر می کند.

مقالات در یکی از انواع مقالات پژوهشی اصیل ، مقالات مروری، متاآنالیز، ادیتوریال، نامه به سردبیر، گزارش مورد و گزارش کوتاه قابل چاپ هستند و تمامی جنبه های علوم بالینی و پزشکی را پوشش می دهند. شایان ذکر است فرآیند بررسی و چاپ مقالات در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

در گام اول، مقالات ارسالی توسط یک هیئت اجرایی تخصصی شامل کارشناس ژورنال، آماردان و سردبیر بررسی می شود تا از رعایت معیارهای اولیه چاپ در مجله اطمینان حاصل شود. آثار ارسالی نیز از نظر سرقت ادبی ارزیابی می شوند. فقط مقالاتی که مراحل اولیه را طی کنند برای ارزیابی بیشتر به داوران مورد نظر ارسال خواهند شد. فرآیند بررسی و انتشار مقالات با همکاری نویسنده مسئول در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

کلیه مقالات باید با رعایت موازین اخلاق در نشر و بر اساس گزاره های خاص در اخلاق تحقیق و همچنین مجوز کمیته اخلاق را کسب کرده باشند.

Journal of Shahrekord University of Medical Sciences (JSKUMS, eISSN: 2717-0071) has been published in Persian since the spring of 1999, and in English since 2019, with the privilege of Shahrekord University of Medical Sciences.

JSKUMS is a quarterly journal and is available for free access. This journal contains articles in the fields of clinical and medical sciences. JSKUMS is free of any cost for publishing or processing the papers.

The articles are in one of the types of Original (Research) Articles, Review Articles, Meta-Analyses, Editorials, Letters to Editors, Case Reports, and Brief Communications covering all aspects of clinical and medical sciences. It is worth mentioning that the process of review and publication of articles is done in the shortest possible time.

In the first step, submitted articles are reviewed by a specialized executive board, including a journaling expert, a statistician, and the Editor-in-Chief to ensure that they meet the basic criteria for publication in the journal. Submissions are also evaluated for plagiarism. Only articles that go through the initial process will be sent to peer reviewers for further evaluation. The process of reviewing and publishing articles will be done in the shortest possible time with the cooperation of the corresponding author.

All articles must be done in accordance with the standards of ethics in publishing and according to specific statements in research ethics and have also obtained the permission of the ethics committee.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات