مهندسی شناورهای تندرو

High Speed Craft

دو فصلنامه مهندسی شناورهای تندرو توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مکانیک،سازه و مواد شناور تندرو،معماری و هیدرودینامیک شناور تندرو،قوای محرکه و رانش شناور تندرو،برق شناور تندرو،سلاح شناور تندرو،هدایت و ناوبری شناور تندرو،مخابرات و جنگ الکترونیک در شناور تندرو،تاکتیک های به کارگیری شناور تندرو،ارگونومی و فاکتور های انسانی شناور تندرو، نگهداری و تعمیرات شناور تندرو،کاربرد فناوری نانو در شناور تندرو مقاله می پذیرد.