فصلنامه مهارت آموزی

Skill training

فصلنامه مهارت آموزی، نشریه تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است. این فصلنامه آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه مهارت آموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای را منتشر می نماید.
از نویسندگان محترم که علاقه مند به انتشارمقالات در فصلنامه هستند، درخواست می شود ضمن رعایت ضوابط و چهارچوب‌های تعیین شده، مقالات خود را به در قالب محورهای مورد نظر فصلنامه  از طریق لینک ارسال مقالات به دبیرخانه فصلنامه مهارت آموزی ارسال نمایند. لازم به ذکر است مقالات پس از داوری و تایید، قابل نشر در این فصلنامه خواهد بود.

حوزه های پذیرش مقالات:

حکمرانی آموزشهای فنی و حرفه ای

• مدل‌های تامین مالی مهارت آموزی

• تنظیم گری مقررات و قوانین مهارت آموزی

• شراکتهای عمومی- خصوصی در مهارت آموزی

• مطالعات تطبیقی و بین المللی مهارت آموزی

• اعتبارسنجی مهارت آموزی

• توسعه یادگیری مبتنی بر محیط واقعی کار

• تضمین کیفیت مهارت آموزی حرفه ای

• توسعه همکاریهای بین المللی آموزش حرفه ای

• مهارت آموزی و توانمندسازی

• آینده پژوهی مهارت آموزی

• تحلیل هزینه – فایده مهارت آموزی

• توسعه سرمایه گذاری در آموزش فنی و حرفه ای

• یادگیری مادام العمر مهارت آموزی

• استقرار نظام صلاحیت حرفه ای و شغلی ملی

• سنجش صلاحیت حرفه ای و شایستگی

• صلاحیت حرفه ای مربیان مبتنی بر شایستگی

• مهارت آموزی و کارآفرینی

• هم سطح سازی گواهینامه های غیر رسمی با مدارک رسمی

• توسعه سیستمهای هوش مهارتی

• سایر موضوعات روز و مرتبط با آموزشهای فنی و حرفه ای

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات