مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی

Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development.

ر اساس نامه شماره ۳/۱۸/۱۶۸۳۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی (عنوان پیشین : فصلنامه کارآفرینی در کشاورزی) موفق به کسب اعتبار علمی از شماره بهار ۱۳۹۳ شده است.

احتراما به استحضار می رساند نشریه "مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی" (عنوان پیشین : فصلنامه کارآفرینی در کشاورزی) با هدف ارتقاء سطح علمی خود، توافق نامه ای را با انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران منعقد نموده است و از شماره پاییز ۱۴۰۰ با عنوان و اهداف جدید منتشر می ­شود.

نشریه «مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی با رویکرد علمی وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، به‌ منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، رشد آگاهی، توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینه توسعه کارآفرینی و کسب و کار و توسعه پایدار در بخش کشاورزی منتشر می‌شود.