دوفصلنامه شناخت

Knowledge

مجله شناخت، مجله تخصصی فلسفه است که به تولید علم در این حوزه و ارتقاء بنیان‏‌های معرفتی مطالعات فلسفی اهتمام دارد. باتوجه به اینکه از مهمترین شاخص‌‏های پژوهش‌‏های فلسفی ابداع و نوآوری است، فصلنامه شناخت در ارزیابی مقالات، مشخصه نوآوری را به ویژه مورد توجه قرار می‏‏‌دهد. طرح مسئله و بازخوانی موضوعات کلیدی فلسفی در همه حوزه‏‌هایی که به نحوی با شناخت گره خورده‌‏اند از جمله اهداف این نشریه است. در همین راستا، پرداختن به مسائل بدیع بینارشته‏‌ای مرتبط با موضوع شناخت نیز از جایگاه ویژه‌‏ای برخوردار است.